Ogólne warunki sprzedaży

1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1-1. Definicje
a) Sprzedawca – Foltech sp. z o.o. z siedzibą w Pszczelniku.
b) Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów lub umowę świadczenia usług.
c) Produkty – wszelkie rzeczy ruchome lub ich części zakupione przez Nabywcę od Sprzedawcy.
d) Usługi – wszelkie usługi wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy (w tym na rzeczach ruchomych dostarczonych przez Nabywcę Sprzedawcy w tym celu), polegające m.in. na regeneracji powłok.
e) Zamówienie – złożone przez Nabywcę w formie: ustnej, pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, faks) zlecenie wykonania Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę, które określa co najmniej rodzaj Produktu/Usługi (Przedmiot Zamówienia) i jego ilość, miejsce odbioru Produktu lub rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi.
f) Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przez Sprzedawcę w formie: pisemnej, w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu złożenia przez Nabywcę zamówienia na Produkt/Usługę.
g) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy.
h) koszty transportu – koszty dostarczenia Produktu Nabywcy lub koszty dostarczenia rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi, nie wchodzące w skład wynagrodzenia za sprzedaż Produktu/wykonanie Usługi.
1-2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady i warunki sprzedaży wszystkich Produktów lub świadczenia Usług obowiązujące Sprzedawcę i Nabywcę, chyba, że inne OWS zostały przez Sprzedawcę uzgodnione indywidualnie z Nabywcą w formie pisemnej. W przypadku sprzeczności treści OWS i Umowy, wiążące dla stron są warunki Umowy.
1-3. Sprzedawca udostępnia OWS w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej w taki sposób, aby Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią przed złożeniem zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę.
1-4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany OWS. Zmiana wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia zmiany w formie elektronicznej na
stronie internetowej Sprzedawcy. W razie zmiany OWS, postanowienia w nowym brzmieniu stosuje się do zamówień złożonych i przyjętych przez Sprzedawcę poprzez Potwierdzenie Zamówienia po dokonaniu zmiany.

 

2: ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW / WYKONANIA USŁUGI
2-1. Przed złożeniem zamówienia Nabywca może wystąpić do Sprzedawcy w formie ustnej lub pisemnej, w postaci elektronicznej
(za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość (telefon, faks) z zapytaniem o ofertę. Zapytanie powinno zawierać m.in. określenie rodzaju Produktu/Usługi (ze wskazaniem ilości), deklarację co do opakowania (czy zapewnia je Nabywca) i transportu.
2-2. W razie złożenia zapytania Sprzedawca przesyła Nabywcy ofertę ze wskazaniem proponowanego wynagrodzenia (jego waluty), terminu realizacji, warunków płatności i wydania Produktu (wykonania Usługi) oraz terminu ważności oferty. Oferta powinna być udostępniona Nabywcy w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą faksu. Poza sytuacją opisaną w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zawsze przesyła ofertę Nabywcy, który składa zamówienie po raz pierwszy.
2-3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza, że Nabywca zapoznał się z OWS zamieszczonymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy i akceptuje zawarte w nich postanowienia. 
2-4. Nabywca pozostający ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych może złożyć zamówienie także w ten sposób, że udostępni Sprzedawcy określone materiały lub/i przedmioty celem wykonania przez Sprzedawcę Produktu/Usługi. Zapis pkt 2-5. stosuje się odpowiednio.
2-5. Jeżeli Nabywca złożył zamówienie na Produkt/Usługę bez zapytania o ofertę Sprzedawcy, oznacza to, że Sprzedawca jest
uprawniony do jednostronnego określenia istotnych postanowień realizacji zamówienia.
2-6. Sprzedawca akceptuje zamówienie Nabywcy w ten sposób, że doręcza Nabywcy Potwierdzenie Zamówienia w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą faksu.
2-7. Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie Potwierdzenia
Zamówienia (PZ). Powinien on niezwłocznie (ale nie później niż w terminie do 24 godzin roboczych) poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, jeżeli stwierdzi jakąkolwiek rozbieżność pomiędzy zamówieniem a treścią Potwierdzenia Zamówienia albo nie akceptuje postanowień PZ w przypadku jednostronnego określenia istotnych postanowień realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Nabywca
nie wywiąże się z powyższego zobowiązania, Sprzedawca dostarczy Nabywcy Produkt lub wykona Usługę zgodną z treścią PZ. W takim przypadku postanowienia PZ wiążą strony.
2-8. Umowa sprzedaży Produktów/wykonania Usługi zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Nabywcy PZ.
W przypadku zgłoszenia przez Nabywcę rozbieżności pomiędzy zamówieniem a treścią Potwierdzenia Zamówienia albo nie
akceptowania postanowień PZ, w sytuacji opisanej w pkt 2-7., do zawarcia umowy dochodzi w sytuacji otrzymania przez Sprzedawcę od Nabywcy akceptacji PZ. Zapisy punktu 2-7. stosuje się odpowiednio.
2-9. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany ceny za dostawę Produktu/wykonanie Usługi, określonej w Potwierdzeniu Zamówienia w przypadku gdy faktyczne wymiary Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy wobec której jest realizowana Usługa różnią się od podanych w PZ. Sprzedawca przekazuje Nabywcy informację o zmianie ceny w jednej z form określonych w pkt 2-6.
2-10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Produktu/
wykonania Usługi w przypadku: radykalnych wzrostów cen surowców, wskaźnika inflacji, kosztów stałych. Sprzedawca przekazuje Nabywcy
informację o zmianie ceny w jednej z form określonych w pkt 2-6. wraz ze wskazaniem daty obowiązywania podwyżki. Zmiana ceny obowiązuje wszystkich Nabywców, niezależnie od treści składanych ofert oraz postanowień PZ. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przystąpił do realizacji zamówienia Nabywca może wycofać złożone zamówienie.
2-11. Sprzedawca ma prawo podzlecić wykonanie Produktu lub Usługi osobie trzeciej w całości lub w części. W takim przypadku
Sprzedawca odpowiada za działania lub zaniechania osoby trzeciej jak za swoje własne.

 

3: TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3-1. Termin realizacji zamówienia określony jest w Potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku wykonania Usługi termin realizacji
zamówienia nie może być krótszy niż okres wykonania Usługi z zachowaniem pełnego procesu technologicznego.
3-2. Bieg terminu realizacji zamówienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania niezależnych od Sprzedawcy okoliczności, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie zamówienia, a ponadto w sytuacji
wskazanej w pkt 4-6. zdanie 2.
3-3. Rzeczy ruchome Nabywcy przeznaczone do wykonania Usługi powinny być dostarczone do zakładu Sprzedawcy. Wszelkie czynności i koszty z tym związane obciążają Nabywcę. Sprzedawca może uzgodnić z Nabywcą, że odbierze rzeczy ruchome swoim własnym transportem na zasadach wspólnie uzgodnionych.
3-4. Zamówiony Produkt lub rzecz ruchoma dostarczona przez Nabywcę Sprzedawcy w celu wykonania Usługi, nie posiadające opakowania zostaną zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Koszty opakowania ponosi Nabywca. Zostanie on doliczony do ceny zamówienia. Informację o koszcie opakowania zawiera PZ.
3-5. Wydanie Produktu lub rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi następuje w zakładzie Sprzedawcy, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę lub uzgodnionym z Nabywcą w zawiadomieniu Nabywcy o wykonaniu zamówienia. Zawiadomienie może mieć jedną z form określonych w pkt 2-6. Wydanie przedmiotu zamówienie Nabywcy powinno być przez niego potwierdzone podpisem na karcie odbioru (list przewozowy lub zlecenie przesyłki).
3-6. Na żądanie Nabywcy Produkt lub rzecz ruchoma Nabywcy po wykonaniu Usługi mogą być przesłane na jego koszt i ryzyko do wskazanego miejsca odbioru. W takim przypadku za miejsce i chwilę wydania Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu
Usługi uważa się datę ich powierzenia przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia braku lub wady ilościowej lub jakościowej w dostawie Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu Usługi albo gdy dostarczony został inny Produkt/rzecz ruchoma niż objęty zamówieniem, powinno to zostać odnotowane na liście przewozowym przed jego podpisaniem, a w/w fakt niezwłocznie powinien zostać zgłoszony w formie opisanej w pkt 2-6. do Działu Sprzedaży Sprzedawcy.
3-7. Jeżeli Nabywca opóźnia się z odbiorem Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu Usługi, Sprzedawca może je oddać na przechowanie osobie trzeciej lub samemu go przechowywać za opłatą ustaloną jednostronnie, indywidualnie do każdego przypadku. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Nabywcy.

 

4: WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
4-1. Co do zasady wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia
jest płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że w PZ lub fakturze wskazano inny termin i sposób płatności.
4-2. Jeżeli wynagrodzenie jest płatne w walucie obcej, Nabywca może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że Sprzedawca zastrzegł, iż zapłata ma być dokonana w walucie obcej. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
4-3. Sprzedawca może postanowić w PZ, że wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie płatne przed wydaniem Nabywcy
Produktu/wykonaniem Usługi. Nabywcy dokonujący zakupu Produktu lub zlecający wykonanie Usługi po raz pierwszy lub sporadycznie zobowiązani są do uiszczenia zapłaty za realizację zamówienia z góry przed przystąpieniem Sprzedawcy do jego wykonania. Informacja o tym (w sposób i termin zapłaty) zostaje przekazana Nabywcy w PZ.
4-4. Jeżeli w fakturze wskazano, że Nabywca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia przed wydaniem Produktu/wykonaniem Usługi Sprzedawca może zatrzymać Produkt lub rzecz ruchomą Nabywcy po wykonaniu Usługi do czasu uiszczenia ceny przez Nabywcę. Zatrzymanie następuje na koszt i niebezpieczeństwo Nabywcy. W przypadku opisanym powyżej Sprzedawca zastrzega sobie też alternatywnie prawo nie przystąpienia do realizacji zamówienia.
4-5. Jeżeli spełnienie świadczenia przez Nabywcę jest wątpliwe z uwagi na jego stan majątkowy, w szczególności jeżeli Nabywca posiada zaległości płatnicze wobec Sprzedawcy z tytułu realizacji innych zamówień, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się od wydania Nabywcy Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu Usługi, dopóki Nabywca nie zaofiaruje zapłaty ceny lub nie da stosownego zabezpieczenia.
4-6. Jeżeli Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Sprzedawca ma prawo zatrzymać Produkt lub rzecz ruchomą Nabywcy po wykonaniu Usługi do czasu uiszczenia całej ceny przez Nabywcę. Do czasu zapłaty całej ceny Sprzedawca jest również uprawniony do wstrzymania się z przystąpieniem do realizacji innych zamówień złożonych przez Nabywcę.
4-7. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się zbyć na rzecz Nabywcy Produkt w całości wytworzony lub zakupiony przez Sprzedawcę, przedmiot zamówienia pozostanie własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia przez Nabywcę całej kwoty wynagrodzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
4-8. Jeżeli Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe.
4-9. W przypadku skórowania starej gumy do zlecenia Sprzedawca ma prawo doliczenia do ceny opłaty za zagospodarowanie powłok
gumowych powstałych podczas wykonania Usługi. Wysokość opłatyokreśla PZ.

 

5: REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA SZKODĘ
5-1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Produktu
lub Usługi niezgodnie z zamówieniem Nabywcy oraz za wady ukryte Produktu lub rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi, które ujawniły się w terminie do 2 (dwóch) tygodni od chwili wydania przedmiotu zamówienia Nabywcy.
5-2. Odpowiedzialność Sprzedawcy określona w pkt 5-1. z tytułu rękojmi za wady ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia
brutto należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania danego
zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 5-14.
5-3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, jeżeli wady powstały wskutek nieprawidłowego zastosowania,
przechowywania lub użytkowania przedmiotu zamówienia, brakiem utrzymania go w należytym stanie jak również wskutek uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym
obchodzeniem się z przedmiotem zamówienia przez Nabywcę lub osobę działającą na jego rzecz lub w jego imieniu.
5-4. W razie wykrycia przez Nabywcę niezgodności wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem lub wady ukrytej przedmiotu zamówienia, Nabywca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, w jednej z form określonych w pkt 2-6. Nabywca powinien złożyć reklamację wskazując przy tym rodzaj wady (w tym m.in. np. zła jakość powierzchni, geometrii,
separacji, twardości lub nieodpowiedniego doboru mieszanki, z opisem środowiska pracy, przy okazji którego doszło do wykrycia
wady) lub zakres niezgodności z zamówieniem i okoliczności wykrycia powyższych usterek. Po upływie ww. terminu Nabywca traci uprawnienia wynikające z rękojmi.
5-5. W sytuacji opisanej w pkt 5-4. Nabywca jest zobowiązany do niedopuszczenia do eksploatacji przedmiotu zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada w takim przypadku za poniesione przez Nabywcę szkody i straty. Tylko wada ukryta może być uznana przez
Sprzedawcę po dopuszczeniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
5-6. Sprzedawca jest obowiązany do podjęcia decyzji o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji (jej rozpatrzenia) w terminie
15 dni roboczych, liczonych od chwili zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy w sposób opisany w pkt 5-4.
5-7. W ramach badania zgłoszonej reklamacji Sprzedawca jest
uprawniony do przeprowadzenia ekspertyzy poprawności zamontowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także ekspertyzy przyczyn powstania wady. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną, koszt sporządzenia ekspertyzy obciąża Nabywcę.
5-8. Po zbadaniu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną albo nieuzasadnioną. Sprzedawca informuje Nabywcę o sposobie załatwienia reklamacji w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą faksu.
5-9. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, obowiązany jest naprawić produkt lub wymienić go na wolny od wad. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Sprzedawcy. Jeżeli w wykonaniu świadczeń z tytułu rękojmi Sprzedawca wymienia Produkt na rzecz wolną od wad, własność wadliwego Produktu przechodzi na Sprzedawcę z chwilą dostarczenia Nabywcy w ich miejsce rzeczy wolnej od wad. Na zwrot zamienionego Produktu Nabywcy przysługuje 30 dni. Po tym czasie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury
VAT na przesłany Produkt.
5-10. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, ale odmówi
wymiany lub naprawy z uwagi na to, że wymagałyby one nadmiernych kosztów, Nabywca może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
5-11. Sprzedawca jest obowiązany do załatwienia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli załatwienie reklamacji jest szczególnie skomplikowane i dla wyjaśnienia sprawy konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności, Sprzedawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji na czas niezbędny do ich wykonania, zawiadamiając o tym Nabywcę w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5-12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek eksploatacji produktu w materiałach lub/i przedmiotach
stanowiących własność lub będących w używaniu Nabywcy,
jeżeli po wykryciu niezgodności produktu z zamówieniem
lub wady ukrytej przedmiotu zamówienia Nabywca nie poinformował go o stwierdzonych wadach w terminie wskazanym
w pkt: 3-6., 5-1. i 5-4. lub nie zaprzestał eksploatacji przedmiotu
zamówienia w sytuacji opisanej w pkt 5-5.
5-13. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem siły wyższej (takiej jak wojna, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa). W takiej sytuacji strony mogą wykonać zobowiązania wynikające z umowy po ustaniu siły wyższej w rozsądnym terminie. Jeżeli z powodu siły wyższej opóźnienie w wykonaniu zobowiązaniu przekracza okres 2 miesięcy, każda ze stron może odstąpić od umowy na piśmie, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą faksu bez prawa do odszkodowania, przy czym obie strony są obowiązane do zwrotu tego co otrzymały od drugiej strony w wykonaniu umowy.
5-14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży Produktu/wykonania usługi tylko wtedy, gdy jest ona wynikiem jego umyślnego działania.
5-15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie korzyści utracone przez Nabywcę na skutek wady produktu, w tym w szczególności szkody spowodowane przestojem przedmiotu zamówienia bądź urządzenia, z którym został on połączony.
5-16. Nabywca nie może odstąpić od umowy z powodu wad przedmiotu zamówienia.
5-17. Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.

 

6: WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
6-1. Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania Nabywcy terminu dodatkowego do wykonania zobowiązania:
a) jeżeli Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego,
b) jeżeli Nabywca stał się niewypłacalny, w tym w szczególności: złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie likwidacyjne, prowadzone są wobec niego postępowania egzekucyjne
c) jeżeli Nabywca w sposób rażący narusza postanowienia umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży i nie usunie stwierdzonych naruszeń w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
6-2. Nabywca może odstąpić od umowy:
a) jeżeli Sprzedawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży i nie usunie stwierdzonych naruszeń w terminie wskazanym przez Nabywcę, nie krótszym niż 15 dni roboczych,
b) jeżeli Sprzedawca stał się niewypłacalny, w tym w szczególności złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie likwidacyjne, prowadzone są wobec niego postępowania egzekucyjne
c) jeżeli Sprzedawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia przez okres 1 miesiąca.

 

7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7-1. Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
7-2. Strony ustalają, że wszelkie spory związane z realizacją zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7-3. W zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
7-4. Sprzedawca ma prawo przenieść/przelać, zlecić wykonywanie praw i obowiązków przysługujących Mu wobec Nabywcy, tak w całości jak i części.
7-5. Nabywca nie ma prawa przenieść/przelać, zlecić wykonywanie praw i obowiązków przysługujących Mu wobec Sprzedawcy, tak w całości jak i części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
7-6. W zakresie wszelkich sporów, które mogą wyniknąć ze stosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży wyłącznie właściwe są sądy polskie, chyba że w umowie inaczej postanowiono.